Πληροφόρηση για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 και τον ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019)

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο “άθυρμα®” διασφαλίζει απόλυτα το θεμελιώδες δικαίωμα  της ιδιωτικότητας  του ατόμου διά της προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατά  το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  2016/679  και του ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137/29.8.2019).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο “άθυρμα®” είναι υπεύθυνο επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση Έδρας:  Μαντζουράκη 14, Νέα Φιλοθέη, Αθήνα, Τ.Κ. 11524, τηλέφωνο: 2106921162, e–mail: info@playtherapy.gr, info@dramatherapy.com.gr.

Στο πλαίσιο της αποστολής του  το ινστιτούτο είναι υπεύθυνος φορέας συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εν λόγω επεξεργασία διέπεται από τους κανόνες της  νομιμότητας και διαφάνειας, υπόκειται στον περιορισμό του σκοπού επεξεργασίας, στην ελαχιστοποίηση των δεδομένων, στην ακρίβεια και την επικαιροποίησή τους, στον προσδιορισμό των χρόνων τήρησης, την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη λογοδοσία.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παιγνιοθεραπείας & Δραματοθεραπείας ΕΠΕ με τον διακριτικό τίτλο “άθυρμα®” συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου εφόσον η επεξεργασία τους είναι αναγκαία (ελαχιστοποίηση των δεδομένων) και απαραίτητη για την εκπλήρωση της αποστολής του, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση των υπηρεσιών του, με βάση τον ορισμένο σκοπό λειτουργίας του  και με συγκεκριμένη νομική βάση.

Στα προσωπικά δεδομένα  που επεξεργάζεται το Ινστιτούτο ανήκει κάθε πληροφορία  σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο το οποίο οδηγεί είτε απευθείας είτε συνδυαστικά  με άλλα δεδομένα  στη ταυτοποίηση αναγνώριση ή τον εντοπισμό κάθε φυσικού προσώπου (υποκείμενο των δεδομένων). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά δεδομένα άμεσης  ή έμμεσης ταυτοποίησης ιδίως μέσω αναφοράς σε επιγραμμικό αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας /πληροφόρησης και θέσης, δημογραφικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, δεδομένα βιογραφικών σημειωμάτων, δεδομένα  μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας δεδομένα  ερευνητικών και συμβατικών δραστηριοτήτων, δεδομένα στοιχείων από Εκπαιδεύσεις, υλοποίηση e-learning Σεμιναρίων και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα του Ινστιτούτου.

Η σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων γίνεται επίσης: α) στα πλαίσια των νόμιμων συμβατικών υποχρεώσεων του Ινστιτούτου ή για την επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία και β) εφόσον  το υποκείμενο των δεδομένων όταν  έχει δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεση του ανά υπηρεσία, όπως για τη διαχείριση δεδομένων  και στοιχείων από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης στα πλαίσια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την υποστήριξη / πληροφόρηση  σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για λόγους  διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών, πρόληψη της απάτης και την εσωτερική διαχείριση των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών, την ανάλυση επισκεψιμότητας  ιστοσελίδων.

Το Ινστιτούτο συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών των υπηρεσιών του με τη συναίνεση και την αποδοχή των όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας όπως:

• Όταν καλούνται αριθμοί μας, στέλνονται email ή συμπληρώνονται αιτήσεις για πληροφόρηση
• Στα πλαίσια της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
• Όταν στέλνεται η ταχυδρομική διεύθυνση  έκδοσης ή αποστολής  τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης ενός έγγραφου
• Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους  ώστε να λαμβάνετε  έντυπα ή sms ενημερωτικό υλικό
• Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες του Ινστιτούτου μέσω των οποίων συλλέγουμε  μέσω cookies τις απαραίτητες πληροφορίες από την τερματική συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται με ή χωρίς χρήση  αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων.

• Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι το προσωπικό του Ινστιτούτου  δεσμευόμενο από τις αρχές του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των εντολών που τους παρέχει η Διοίκηση του φορέα ως υπεύθυνος κατά τον νόμο της επεξεργασίας αυτών. Το Ινστιτούτο μας θα ειδοποιεί το υποκείμενο των δεδομένων  και κάθε αρμόδια Αρχή  για οποιαδήποτε παραβίαση όπως ο νόμος το προβλέπει.

• Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Ινστιτούτο σε άλλους δημόσιους φορείς επιτρέπεται εφόσον είναι απαραίτητο  για την εκτέλεση των καθηκόντων  του  ή του τρίτου στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις  που επιτρέπουν τη νόμιμη επεξεργασία τους. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων για άλλο  σκοπό για τον οποίο διαβιβάστηκαν.

• Το Ινστιτούτο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνολογικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πιθανές παραβιάσεις ώστε να αποτραπεί η ακούσια απώλεια, μεταβολή, αποκάλυψη και χρήση  ή προσπέλαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με μη εξουσιοδοτημένο τρόπο.

• Το Ινστιτούτο διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την επίτευξη του αντίστοιχου νόμιμου σκοπού κατά τις ειδικότερες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών του Ιδρύματος.

Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:

• Πρόσβασης στα δεδομένα σας
• Διόρθωσης ή Διαγραφής των δεδομένων σας
• Φορητότητας των δεδομένων σας
• Περιορισμού της επεξεργασίας
• Εναντίωσης στην επεξεργασία, η οποία μπορεί να έχει τη μορφή Ανάκλησης της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η Ανάκληση αυτή δεν θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στην συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τον ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2106921162 ή στην Ταχυδρομική Δ/νση: Μαντζουράκη 14, Νέα Φιλοθέη, Αθήνα, Τ.Κ. 11524 ή στη Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@playtherapy.gr , info@dramatherapy.com.gr.

Το Ινστιτούτο θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του.  Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον είναι απαραίτητο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και το πλήθος των αιτημάτων. Το Ινστιτούτο θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον το Ινστιτούτο ικανοποιήσει αίτημά α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του Ινστιτούτου και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση σύμβασης, τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια είτε την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού αιτήματος.

Το Ινστιτούτο έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων του ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών του.